ระบบแตะบัตรเข้าใช้บริการห้องสมุด

ช่องรับข้อมูลบัตร RFID